Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: D14 december 2022


Het auteursrecht op deze publicatie berust bij YunExpress Europe B.V. (hierna te noemen “CIRRO”, “wij” en “ons”).

Deze Gebruiksvoorwaarden (deze Overeenkomst) zijn van toepassing op uw gebruik van de Site (Website CIRRO). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u (“Gebruiker”) en YunExpress Europe B.V. en dienen tezamen met onze Privacy Policy te worden gelezen. Als u op “Aanmelden”, “Verzenden”, “Bevestigen” of “Registreren” klikt op de Site, wordt u geacht deze Overeenkomst te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Als u deze Overeenkomst of een bepaling ervan niet aanvaardt, stop dan met het gebruik van de service.

1. Toepassingsgebied van deze overeenkomst

1.1 Deze overeenkomst is een contract tussen u en CIRRO.

1.2 CIRRO heeft dochterondernemingen en/of gelieerde juridische entiteiten. Deze dochterondernemingen en/of gerelateerde juridische entiteiten kunnen diensten aan u verlenen namens CIRRO. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze dochterondernemingen en/of gerelateerde juridische entiteiten het recht hebben om diensten aan u te leveren.

1.3 Deze overeenkomst is van toepassing op uw gebruik van de Site. De diensten die CIRRO en haar dochterondernemingen en/of verwante juridische entiteiten aan u leveren, zijn onderworpen aan de respectieve overeenkomst(en) die afzonderlijk tussen u en CIRRO of haar dochterondernemingen en/of verwante juridische entiteiten zijn ondertekend.

1.4 CIRRO behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. CIRRO zal deze Overeenkomst bijvoorbeeld wijzigen naar aanleiding van wetswijzigingen of wijzigingen in de dienstverlening. Wanneer CIRRO wijzigingen of aanpassingen aanbrengt aan deze Overeenkomst, zal CIRRO dit aankondigen op de Site. En u moet de Site regelmatig raadplegen om te weten te komen of deze Overeenkomst is herzien. Als u de Site na de wijziging/aanpassing blijft gebruiken, wordt u geacht de wijziging/aanpassing van deze Overeenkomst volledig te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd; als u niet akkoord gaat met de wijziging/aanpassing, dient u het gebruik van de Site te staken.

2. Gebruiker

2.1 Als u een natuurlijke persoon bent, bevestigt u dat u handelingsbekwaam bent voordat u een CIRRO-account registreert. Zo niet, stop dan met registreren of stop met het gebruik van de Site, anders zijn jij en je voogd aansprakelijk voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien.

2.2 In het geval dat u een rechtspersoon bent, bevestigt u dat u vóór uw registratie wettelijk bent opgericht in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en over de juiste kwalificaties beschikt om zaken te doen. U bevestigt dat u deze Overeenkomst aangaat zonder de toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden. Zo niet, dan moet u uw registratie of het gebruik van de CIRRO-diensten stopzetten, anders bent u aansprakelijk voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien.

3. Account en wachtwoord

3.1 Om toegang te krijgen tot de Site en de diensten te gebruiken, moet u een account registreren. U gaat ermee akkoord volledige, correcte en nauwkeurige informatie (inclusief uw naam/bedrijfsnaam/bedrijfslicentie, e-mailadres, telefoonnummer, land, enz.) te verstrekken aan CIRRO en de nauwkeurigheid van de informatie te handhaven. U bent als enige verantwoordelijk voor alle schade of gevolgen die kunnen voortvloeien uit de onjuiste of onvolledige informatie.

3.2 Als u een gebruikersnaam voor uw account instelt, moet u ervoor zorgen dat de gebruikersnaam niet in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, anders heeft CIRRO het recht uw account te annuleren. Na registratie, als wordt vastgesteld dat u uw account registreert met valse informatie, of dat er immorele of illegale informatie door u wordt verstrekt, heeft CIRRO het recht u te verzoeken de informatie te corrigeren, het gebruik van uw account op te schorten en uw account te annuleren.

3.3 Normaal gezien staat CIRRO elke gebruiker toe om slechts één CIRRO-account te gebruiken. Als er bewijs is of CIRRO heeft reden om aan te nemen dat gebruiker onjuiste registratie of onjuist gebruik van meerdere CIRRO-accounts, CIRRO heeft het recht om accounts te annuleren, weigeren om diensten te leveren, en deze overeenkomst te beëindigen. Als een gebruiker schade toebrengt aan CIRRO of verbonden partijen, moet de gebruiker ook aansprakelijk zijn.

4. Accountbeheer

4.1 Als u al een CIRRO-account hebt geregistreerd, kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw CIRRO-account gebruiken om in te loggen. Je CIRRO-account is alleen voor eigen gebruik. Als u anderen toestemming geeft om uw account te gebruiken, bent u volledig verantwoordelijk voor alle handelingen van de bevoegde persoon die uw account gebruikt. Als CIRRO vaststelt dat het gebruik van uw CIRRO account de veiligheid van uw account en/of de informatiebeveiliging in gevaar kan brengen, behoudt CIRRO zich het recht voor om overeenkomstige diensten te weigeren of deze Overeenkomst te beëindigen.

4.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat CIRRO u nooit zal vragen om uw wachtwoord op te geven. Daarom raden we je aan om je CIRRO-account en wachtwoord voor jezelf te houden. U bent als enige aansprakelijk voor de verliezen en gevolgen die worden veroorzaakt door de openbaarmaking van uw account aan derden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen onder uw account (inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van overeenkomsten, het verstrekken van informatie, het gebruik van diensten, enz.)

4.3 Als uw accountgegevens om persoonlijke redenen verloren zijn gegaan of vergeten zijn, verzoeken wij u ons relevante informatie te verstrekken ter verificatie en ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie wettig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en geldig is. Anders kunnen we je niet helpen je wachtwoord opnieuw in te stellen. U begrijpt dat het tijd kost om uw verzoeken te behandelen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik van uw account.

4.4 Als de volgende situatie zich voordoet, hebben wij het recht om je account te beëindigen en kun je niet langer inloggen op onze Site. De overeenkomstige services worden ook beëindigd:

(1) U hebt uw verplichtingen onder het servicecontract dat u met ons hebt ondertekend ernstig geschonden.

(2) U verzuimt real-name authenticatie en/of kwalificatie authenticatie uit te voeren in overeenstemming met artikel 4.5.

4.5 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de real-name verificatie en/of kwalificatie verificatie zoals vereist moet voltooien, anders is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot/inlogt op onze Site of de Service niet normaal kunt gebruiken.

4.6 Voor een beter gebruik van onze diensten geeft u ons hierbij onherroepelijk toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, waaronder uw naam of die van uw wettelijke vertegenwoordiger, ID-nummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, contactadres, bankrekeningnummer en andere persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. U stemt ermee in dat wij het recht hebben om voornoemde informatie te verstrekken aan een agentschap voor elektronische handtekeningen en dat het agentschap voor elektronische handtekeningen of zijn coöperatieve agentschap voor digitale certificering als derde partij een digitaal certificaat voor u kan verwerken en uitgeven om de juridische documenten te ondertekenen in het kader van de transacties die u op onze Site maakt.

4.7 U kunt uw account alleen overdragen of toekennen met toestemming van CIRRO. In een dergelijk geval hebben wij het recht om van u, de rechtverkrijgende en de ontvanger te eisen dat u gekwalificeerde documenten overlegt. Bij overdracht van uw account worden uw rechten en verplichtingen onder de account en onder deze Overeenkomst samen overgedragen. Bovendien mag je account op geen enkele andere manier worden overgedragen, anders hebben we het recht om je aansprakelijk te stellen voor schending van deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden zullen door jou worden gedragen.

4.8 U kunt uw account annuleren door contact met ons op te nemen. Uw account kan rechtstreeks verband houden met de vraag of u normaal gebruik kunt maken van onze diensten, en accountannulering kan niet worden teruggevorderd. Daarom zullen wij, om de veiligheid van uw account en alle services met betrekking tot uw account te garanderen, nadat u een aanvraag tot annulering van uw account bij ons hebt ingediend, uw account controleren en uw identiteit verifiëren. Als je akkoord gaat met de volgende voorwaarden, annuleren we je account:

(1) U vraagt de annulering van uw account aan en annuleert deze volgens onze procedures.

(2) U bent nog steeds verantwoordelijk voor uw gebruik van de site en onze services voordat u uw account annuleert, en we kunnen uw informatie nog steeds opslaan voordat u uw account annuleert.

(3) Uw annulering heeft geen invloed op de uitvoering van de relevante overeenkomsten die u met ons hebt ondertekend.

(4) Na een succesvolle annulering kunnen accountinformatie, informatie over het onderwerp, transactiegegevens, relevante rechten en belangen, enz. niet worden teruggevorderd of verstrekt.

5. Diensten

5.1 CIRRO biedt u een online platform dat u toegang geeft tot diensten die CIRRO aan u levert. Na registratie hoeft u niet noodzakelijkerwijs gebruik te maken van alle diensten die op de Site worden getoond, en de informatie op de Site houdt geen verplichting in met betrekking tot de dienst. De specifieke diensten die aan u worden geleverd, zijn onderworpen aan de dienstenovereenkomst(en) die door u en CIRRO zijn ondertekend.

5.2 De diensten en informatie op de Site worden geleverd op een “as is” basis. CIRRO wijst, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins. CIRRO geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de diensten, inhoud of informatie die op of via de Site worden aangeboden.

5.3 CIRRO is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van onderhoud aan netwerkapparatuur, stroomstoring, staking, oproer, brand, overstroming, storm, explosie, oorlog, overheidsmaatregelen, bevel van een gerechtelijke instantie of uitval van servers, computers of communicatie. CIRRO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

5.4 De Site kan bepaalde inhoud bevatten die niet toebehoort aan CIRRO, en de uitgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze inhoud. CIRRO kan de inhoud bekijken om te bepalen of deze illegaal is of het beleid van CIRRO schendt; als er reden is om aan te nemen dat de inhoud het beleid van CIRRO schendt of illegaal is, kan CIRRO de inhoud verwijderen of weigeren deze inhoud weer te geven. Dit betekent echter niet dat CIRRO noodzakelijkerwijs of verplicht is om relevante inhoud te beoordelen.

6. Disclaimer

6.1 U begrijpt en aanvaardt dat CIRRO de functies van de Site kan wijzigen, onderbreken of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. CIRRO garandeert niet dat de functies niet worden onderbroken, noch dat de functies tijdig, veilig en nauwkeurig zijn.

6.2 U begrijpt en aanvaardt dat CIRRO geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de onderbreking van de Site en zijn functies door de volgende omstandigheden:

(1) CIRRO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een deel van de Site te onderbreken voor onderhoud, upgrade of andere doeleinden.

(2) Overmacht zoals tyfoon, aardbeving, overstroming, blikseminslag of terroristische aanslag.

(3) De hardware en software van uw computer werken niet goed.

(4) Als gevolg van een virus, Trojaans paard, kwaadaardig programma, netwerkcongestie, systeeminstabiliteit, systeem- of apparatuurstoring, communicatiestoring, stroomstoring, bankredenen, defect van derden of overheidsgedrag en andere redenen.

6.3 Ondanks de overeenkomst in de vorige paragraaf zal CIRRO redelijke acties ondernemen om de website te herstellen.

7. Intellectueel eigendom

Tenzij CIRRO schriftelijk verklaart, zijn alle rechten op alle producten, technologieën, software, programma’s, gegevens, tekst, afbeeldingen, foto’s, audio, video’s, grafieken, kleuren, lay-outs, elektronische documenten en alle informatie, inhoud en materialen die aan u worden getoond op de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten (software copyright), handelsmerkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen en alle andere aanverwante rechten eigendom van CIRRO. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CIRRO is het u en eenieder verboden de site te gebruiken zonder toestemming, met inbegrip van maar niet beperkt tot het kopiëren, verspreiden, weergeven, spiegelen en downloaden van inhoud op de site. Toegang tot of gebruik van de Site geeft u geen rechten op informatie, inhoud of gegevens op de Site.

8. Beëindiging

8.1 U hebt het recht om deze Overeenkomst op een van de volgende manieren te beëindigen:

(1) Stoppen met het gebruik van de Site in overeenstemming met deze Overeenkomst.

(2) Wanneer CIRRO deze Overeenkomst wijzigt en/of aanpast, stopt u met het gebruik en aanvaardt u uitdrukkelijk de wijzigingen en/of aanpassingen niet.

(3) U duidelijk aan CIRRO te kennen geeft dat u de Site niet verder zult gebruiken, en u voldoet aan de beëindigingsvoorwaarden van CIRRO.

8.2 In de volgende omstandigheden heeft CIRRO het recht u op de hoogte te stellen van de beëindiging van deze Overeenkomst:

(1) U schendt de bepalingen van relevante wet- en regelgeving of schendt deze Overeenkomst of andere relevante overeenkomsten die door u en CIRRO zijn ondertekend.

(2) Je hebt fraude gepleegd, misbruik gemaakt van andermans accounts, valse transacties gedaan, je wordt verdacht van smokkelmisdrijven of het gebruiken van ongepaste middelen voor winst, of je hebt handelingen verricht die de veiligheid van andermans transacties of accountveiligheid in gevaar brengen.

(3) Misbruik van de diensten van CIRRO.

(4) Volgens de relevante bepalingen van deze Overeenkomst is uw account geannuleerd door CIRRO.

(5) Andere omstandigheden waardoor CIRRO reden heeft om deze Overeenkomst te beëindigen.

8.3 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van bestellingen en diensten die u al hebt verwerkt via de Site of andere overeenkomsten die zijn ondertekend tussen u en CIRRO.

9. Let op

9.1 CIRRO brengt u op de hoogte via een bericht op de website of op basis van de contactgegevens die u hebt verstrekt (waaronder uw e-mailadres, contactnummer, contactadres, enz.) Dergelijke kennisgevingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op uw rechten en plichten, dus besteed er tijdig aandacht aan. Als uw contactgegevens veranderen, bent u verplicht deze tijdig bij te werken. Elektronische kennisgevingen, inclusief het verzenden van sms-berichten, e-mails en websiteberichten aan u, worden geacht te zijn betekend bij succesvolle bezorging; een schriftelijke kennisgeving wordt geacht te zijn bezorgd op de vijfde natuurlijke dag nadat deze per post is verzonden naar het door u opgegeven adres.

9.2 Voor geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst stemt u ermee in dat gerechtelijke instellingen (inclusief maar niet beperkt tot rechtbanken en arbitrage-instellingen) juridische documenten naar u kunnen sturen via het telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die u hebt verstrekt. De datum waarop de rechterlijke macht juridische documenten aan de bovenstaande contactgegevens post, wordt beschouwd als de datum van betekening.

9.3 U dient ervoor te zorgen dat de verstrekte contactgegevens nauwkeurig en effectief zijn en in realtime worden bijgewerkt. Als de verstrekte contactgegevens onjuist zijn of als de gewijzigde contactgegevens niet op tijd worden doorgegeven en de kennisgeving niet of niet op tijd kan worden geleverd, draagt u de juridische gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.